Serie: Höstens arbete med Lärandemodellen i förskolan och grundskolan

31 oktober 2022

Linnea Bay undervisar på Lärande Grundskola Skapa i Huddinge. Hon undervisar främst i matematik och engelska men även i svenska. Vi hörde oss för med henne om vad det konkret betyder att eleverna arbetar teambaserat utifrån Lärandemodellen.

Serie: Höstens arbete med Lärandemodellen i förskolan och grundskolan

Hur jobbar ni i team på Lärande Grundskola Skapa?

- Våra elever arbetar i fasta lärpar. De får alltså en klasskamrat tilldelad till sig som de jobbar tillsammans med i sex veckor och därefter byter vi lärpar. Det innebär inte att de gör allt arbete tillsammans men att så fort de ska arbeta tillsammans med någon så gör de det med sitt lärpar. 

Varför arbetar ni i team. Vad ger det för fördelar för eleven?

- Att arbeta tillsammans ger eleverna många fördelar. De blir vana att samarbeta med andra, de klarar oftast mer tillsammans än vad de hade kunnat på egen hand så man kan utmana eleverna mycket mer och det ger en samhörighet i klassen. Elever behöver få träna sig på att arbeta tillsammans med någon annan och det är något som inte kommer sig helt naturligt hos vissa.

Hur kan det gå till?

- I vår undervisning så skapar vi situationer där eleverna möts för att ha samtal och stötta varandra i lärandet. Eleverna behöver lära sig att komma överens och skapa tillsammans. Vi behöver alltså ha sociala mål som de tränar på, såsom att hälsa på varandra, hålla en behaglig ljudnivå, inte gå iväg från den man ska jobba med, bestämma vems lärplatta de ska använda och så vidare. Vi måste hjälpa, stötta och träna eleverna i detta.

- Eleverna behöver känna att de behöver varandra för att kunna genomföra uppgiften, ett ömsesidigt beroende. Det ska inte vara enklast att göra uppgiften på egen hand. För att uppnå detta kan vi till exempel ge eleverna olika roller så som sekreterare, materialansvarig och den som läser. Vi kan även dela upp informationen så att de måste samarbeta för att veta hur de ska lösa uppgiften samt ha gemensamma mål. Det kan till exempel vara att alla i gruppen ska kunna redovisa för en annan grupp, avslutar hon.