Stark värdegrund

Allt vi gör utgår från en värdegrund som avser hela verksamheten - såväl elever som medarbetare. Den bygger på vår starkt förankrade mission och fyra kärnvärden, Trygghet, Utveckling, Team och Framgång.

Vår mission

Vi vill ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas - under skoltiden och i framtiden.

Trygghet är för oss basen där all utveckling tar sin början och innefattar såväl den fysiska miljön som den psykiska. Trygga individer har bättre förutsättningar att utvecklas och lära. Det handlar om att vara trygg i sin omgivning, men också i sig själv. Som arbetsgivare vill vi att alla medarbetare har en god arbetsmiljö och möjlighet att växa genom ett öppet företagsklimat där nytänkande uppmuntras, där idéer tar form och får liv. Det är självklart för alla att fritt uttrycka sina åsikter, men på samma sätt är det också självklart att vi ger återkoppling, uppmuntran, beröm och stöd samt att vi behandlar varandra med respekt.

Utveckling är vår ständiga strävan att uppleva mer, se mer, förstå mer och lära mer. Att sträva efter utveckling är att vara öppen för förändringar, men det innebär också att vi ifrågasätter det vi gör och ser på oss själva med kritiska ögon. Genom trygga individer och goda samarbeten föds utveckling. När vi uppmuntrar varandra att tänka fritt, vara modiga och tänka nytt skapar vi förutsättningar för såväl medarbetare och elever som för företaget att utvecklas vidare.

På Lärande handlar Team om förmågorna att arbeta tillsammans mot gemensamma mål. Framgångsrika team bygger på en hög grad av delaktighet, individuellt ansvarstagande, god kommunikation och tydliga mål. Vi skapar goda samarbeten genom att dela kunskap och erfarenheter och aktivt söka efter och ta till oss av information. Vi lyssnar på varandra med syftet att försöka förstå. Vi respekterar våra individuella skillnader och ser dem som en styrka att dra nytta av för att lära oss mer.

Framgång kan innebära att lyckas med något, men det kan också vara att misslyckas. Oavsett vilket så är lärandeprocessen det centrala – att vi genom våra insatser lär oss och bygger upp en bank av erfarenheter och kunskap inför framtiden. Oavsett vilken framgången är uppmärksammar vi den, berömmer de inblandade och vi delar med oss av den.