Vanliga frågor

Här hittar du viktig information samt svar på några av de vanligaste frågorna på en mer övergripande nivå. Har du fler frågor eller funderingar som rör specifik enhet är du välkommen att kontakta enskild skola.

Alla Lärande Grundskolor är avgiftsfria.

Varje terminsslut under årskurs 6–9 sätter lärarna betyg i de ämnen som eleven haft undervisning i. Betygen är en bedömning av elevens kunskap i förhållande till betygskriterierna som bäst motsvarar elevens kunskaper.

Varje elev har tillgång till en egen digital enhet för sitt skolarbete.

På varje skola finns skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, kuratorer och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan arbetar både hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande genom att hjälpa elever som har olika svårigheter i sin skolsituation.

Alla elever får en egen e-postadress när de börjar på Lärande Grundskola. E-postadressen används bland annat för inloggning i dator/surfplatta och på vår lärplattform.

Länken till frånvaro- och sjukanmälan hittar du i appen Lärande Skola (som du själv behöver ladda ned).

Eleverna är försäkrade enligt samma modell som i den kommunala skolan.

Skolan bjuder in till föräldramöte minst en gång per termin.

För att hantera elevernas personuppgifter på ett korrekt sätt har vi formulerat följande Data och integritetspolicy.

Här kan det se olika ut från skola till skola beroende på hur lokala överenskommelser och riktlinjer i varje lägeskommun är uppsatta.

Elever kan beviljas restriktiv ledighet. Det är rektor som beslutar om beviljad ledighet.

Skolan erbjuder gratis lunch under skoldagen och lunch för barnen på fritidshemmet under lov. Skolmåltiden följer Livsmedelsverkets rekommendationer.

Föräldrar och elever genomför ett utvecklingssamtal per termin. Samtalet förbereds och leds av eleven själv, med stöd av lärare. Syftet med samtalet är att synliggöra elevens kunskapsutveckling, styrkor och utvecklingsbehov för elev och vårdnadshavare.

Varje termin skriver läraren en individuell utvecklingsplan (IUP) för varje elev. I den finns omdömen om elevens kunskapsutveckling i förhållande till betygskriterierna och en plan över vad som behövs för att elevens lärande ska fortsätta att utvecklas. Utvecklingsplanen finns i Admentum.

Vårdnadshavaren har ansvar för att bidra till att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för sitt barns utveckling och lärande, till exempel genom att ta del av barnets lärprocess på lärplattformen, delta i möten och följa givna överenskommelser.

Om vårdnadshavare har gemensam vårdnad fattas beslut som rör barnet tillsammans. Vid signering av dokument, exempelvis ledighetsansökningar och andra överenskommelser med skolan, räcker det oftast med den ena vårdnadshavarens underskrift, medan vid andra fall kräver bådas signatur. Detta gäller till exempel vid inskrivning på skolan samt försäkringsdokument för elevens digitala verktyg.