Om vårt kvalitetsarbete

Vi vill ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden – och i framtiden. Här är vår samlade förmåga att erbjuda våra elever en utbildning av hög kvalitet avgörande. Vårt kvalitets- och utvecklingsarbete består därför av flera delar och inkluderar alla nivåer i styrkedjan Vi håller fokus på undervisningens kvalitet i syfte att förbättra kunskapsresultaten och stärka värdegrundsarbetet. Ett systematiskt arbete utifrån de nationella målen för skolan och våra elevers behov och förutsättningar att nå dessa.

Viktiga förutsättningar för god kvalitet

Lärandemodellen och dess hörnstenar är en pedagogisk modell för att säkerställa att vi håller vårt löfte, Lärande - det är hela vår idé. Den pedagogiska modellen är därmed garant för att vi erbjuder eleverna en likvärdig skola och skapar gemensamma förutsättningar för skolorna kring värdegrunden, lärarrollen, uppdragen, organisationen och mötesstrukturen.

Lärandemodellen ger en helhetsbild av Lärande Grundskola och svarar på vilka vi är, hur vi skiljer oss från andra aktörer, hur vi tänker och hur vi jobbar.

Våra kvalitetsresultat

Kunskapsnivå

Lärandes grundskolor har som övergripande mål att alla elever ska nå minst godkända betyg i alla ämnen och bli behöriga till gymnasieskolan. Andelen elever som nått godtagbara kunskaper i alla ämnen i årskurs 9 är 76,1% (rikssnitt 73,2%) och i årskurs 6 är andelen elever 79,7% (rikssnitt 71,2).

Meritvärde

Genomsnittligt meritvärde för Lärande grundskolor var 222,8 poäng av totalt möjliga 320 poäng.

Andelen behöriga elever

Andelen elever behöriga att söka till gymnasiet är 83,5%.  

Godtagbar kunskapsnivå

Lärande årskurs 6

Procentuellt fördelat

Rikssnitt årskurs 6

Procentuellt fördelat

Lärande årskurs 9

Procentuellt fördelat

Rikssnitt årskurs 9

Procentuellt fördelat

Vår kvalitetsrapport

Under ett läsår samlar vi systematiskt in underlag, analyserar utmaningar och föreslår förbättringar genom riktade och/eller generella insatser. Vid läsårsslut genomförs sedan en fördjupad analys av årets samlade resultat, vilket dokumenteras i en kvalitetsrapport för hela skolverksamheten.

Ladda ned vår senaste kvalitetsrapport